USER-MASTER.ORG

Ємельянов С. Л. Проблемні аспекти інформатизації судочинства / С. Л. Ємельянов // Регіональна політика на сучасному етапі державоутворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: Пленарне засідання, рекомендації та матеріали щорічної загальноінститутської науково-практичної конференції. - 31 жовтня 2006 р. - ОРІДУ НАДУ, 2006. - С.117-120.

Задача побудови в Україні правової держави вимагає істотних змін у сфері здійснення правосуддя - перетворення його в незалежну гілку державної влади. Збільшується кількість громадян, що звертаються в суди для захисту своїх прав. Так, наприклад, у 2005 р. суди першої інстанції розглянули 1 млн. 648 тис. цивільних справ, що на 348 тис. більше, ніж у 2001 р. (Рис. 1). Така ж тенденція спостерігається і по іншим справам [1]. Однак практика роботи судів і аналіз останніх публікацій [2-6] свідчать, що проблема ефективної діяльності судової влади в даний час вирішена не повною мірою. Це негативно позначається на забезпеченні правового порядку в країні, сповільнює розвиток соціально-економічних та демократичних процесів в суспільстві.

В умовах проведення судово-правової реформи особливого значення набувають питання удосконалювання процедури судочинства, розширення доступу громадян до правосуддя і гласність розгляду справ судами, які можуть бути вирішено за рахунок інформатизації.

Інформатизація судів дозволить забезпечити:

 • швидкий доступ до існуючої нормативно-правової бази та прийнятих судових рішень;
 • відкритість та повноту інформації про діяльність судової системи;
 • оперативність збору й оформлення судових документів у процесі підготовки і слухання справ і скорочення термінів їх розгляду;
 • інформаційно-аналітичну підтримку прийняття рішень у всіх сферах судової діяльності та ін.

Метою статті є розгляд можливих шляхів удосконалювання організації судочинства за рахунок застосування інформаційних технологій (ІТ) та аналіз проблемних аспектів в цьому процесі.

На основі аналізу закордонного досвіду інформатизації судів Державна судова адміністрація України (ДСАУ) в 2003 р. розпочала створення 37 «модельних судів» в Україні. У результаті впровадження ІТ у модельних судах визначилася структура інформаційної судової системи (ІСС). Вона включає три основні модулі:

 • Судове діловодство.
 • Правове забезпечення.
 • Адміністративне забезпечення.

Рис. 1. Кількість справ та матеріалів, що розглянуто судами першої інстанції в Україні, по роках

Усі три модулі однаково важливі, але саме модуль судового діловодства визначає ефективність інформаційної судової системи в цілому. Зараз найбільш слабкою ланкою в цьому модулі є програмне забезпечення. Це наслідок відсутності єдиної концепції інформатизації судів і вироблення погодженого із судами підходу до створення базового програмного забезпечення. Не сформована система електронного документообігу з уніфікованими судовими документами. Потрібні розробки відповідних стандартів і системи класифікації судової інформації.

При розробці програмного забезпечення судочинства необхідно забезпечити його повну взаємну сумісність. При зміні форм, змісту і структури інформації модуль судового діловодства повинен перебудовуватися без додаткового програмування.

В даний час в Україні створенням програмного забезпечення для судочинства займається «Судовий інформаційний центр», що входить до складу ДСАУ. Центр забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкритий з 2006 р. та нараховує зараз біля 80 тис. документів [7, 8].

Рис. 2. Єдиний державний реєстр судових рішень

У середньому близько 14 тис. рішень судів України щотижня вносяться в електронну базу цього реєстру. Пошук в базі даних можна здійснювати по назві регіону, найменуванню суду, формі судочинства, даті надходження справи до суду чи даті ухвалення судового рішення, номеру судової справи (Рис. 2) та ін.

Але судова практика свідчить, що існуючі судові інстанції лише на (10-20)% використовують можливості ІСС та ІТ в повсякденної діяльності. Тому доцільно було б запровадити додаткове навчання суддів, технічних та канцелярських працівників судів автоматизованим технологіям судочинства. Ці функції можуть виконувати спеціальні регіональні установи ДСАУ, а також юридичні ВНЗ, наприклад, Інститут підготовки професійних суддів у складі ОНЮА та ін.

До об'єктивних проблем слід також віднести відсутність відомчих стандартів на структуру форм первинного обліку інформації, форм деяких правових документів і програмного забезпечення. Украй важливо забезпечити єдність таких стандартів не тільки серед користувачів судів різних рівнів, але і у всій системі правоохоронних органів.

Також потребують подальшого розвитку питання комплексної повнофункціональної автоматизації всіх ділянок судочинства: первинна реєстрація судової справи, «ручний» чи автоматизований розподіл судової справи, розгляд судової справи, підготовка і реєстрація судових актів за результатами розгляду, контроль і аналіз розгляду справ, відправлення судових документів і передачу судових справ в архів, розповсюдження необхідної інформації в Інтернет та ін.

Але, незважаючи на наявні труднощі, практика впровадження інформаційних технологій у модельних судах України вже засвідчила переваги та досягнення в інформатизації на всіх рівнях системи судочинства і в діяльності судів у цілому.

Література

 1. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2005 р. http://www.scourt.gov.ua.
 2. Виступ Президента України В. Ющенка на VII з’їзді суддів України 2.11.2005 р. http://www.president.gov.ua.
 3. Стефанюк В. С., Клімашевська Ю. А. Інформаційні технології в діяльності Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 4.
 4. Компьютерные технологии в юридической деятельности. Учебное и практическое пособие / Под ред. проф. Н. Полевого, к.ю.н. В. Крылова, БЕК, Москва, 1994 г.
 5. В. К. Морозов, С. О. Грузинцева, Ю. А. Селезнева, Ю. А. Барджис. Основные тенденции в развитии компьютерных систем правовой информации // «Правовая информатика», 1996, вып. 1.
 6. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р.
 7. http://reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр судових рішень.
 8. Автоматизована інформаційна система «Кодекс: Судопроизводство» (Росія). http://www.kodeks.ru.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск