USER-MASTER.ORG

Ємельянов С. Л. Комп’ютерна розвідка як особливий різновид технічної розвідки / С. Л. Ємельянов // Сучасна спеціальна техніка. – Науково-практичний журнал.

УДК 621.96:004.056

Розглянуто сутність, методи та особливості комп’ютерної розвідки як різновиду технічної розвідки.

Ключові слова: технічна розвідка, комп’ютерна розвідка, технічні канали витоку інформації.

Рассмотрены сущность, методы и средства компьютерной разведки как разновидности технической разведки.

Ключевые слова: техническая разведка, компьютерная разведка, технические каналы утечки информации.

The essence, methods and facilities of computer intelligence as varieties of technical intelligence, are is considered.

Keywords: technical intelligence, computer intelligence, technical channels of leak information.

У сучасних комп’ютерних системах та мережах (КСМ) обробляється, накопичується та передається великий обсяг як відкритої інформації, так і інформації з обмеженим доступом (ІзОД).

У зв'язку з цим придбала широкий розмах і діяльність по гласному та негласному добуванню інформації з відкритих і захищених КСМ, баз і банків даних, контролю за повідомленнями, які передаються в КСМ, отриманню персональних даних користувачів КСМ і іншої цінної комп'ютерної інформації. Для характеристики подібної діяльності сталі широко використовуватися терміни: «комп'ютерне шпигунство», «комп'ютерна розвідка», «інформаційно-аналітична робота в Інтернет», «аналітична розвідка», «комп'ютерний моніторинг» і ін. [1-6].

Проте в нормативно-методичних документах і чисельних публікаціях з даної тематики дотепер відсутнє єдине термінологічне тлумачення сутності, задач, методів і засобів комп'ютерної розвідки (КР) та її співвідношення з іншими видами розвідок, що і зумовлює актуальність проблеми, яка розглядається.

Ряд авторів, що спеціалізуються на теорії і практиці економічної розвідки (званої також конкурентною, діловою, комерційною, competitive intelligence, business intelligence і ін.), визначають КР як аналітичну обробку величезного числа даних з різноманітних відкритих джерел інформації, перш за все з Інтернет. Сутність КР вони бачать в пошуку і передачі інформації з відкритих джерел “всесвітньої павутини” з подальшою її верифікацією і аналітичною обробкою [1, 2].

Термін «аналітична розвідка» вперше з'явився в нормативних документах МВС Росії в 1992 р. для позначення особливої форми діяльності оперативно-розшукових підрозділів [3]. Аналітична розвідка була визначена як розвідувальний пошук, технічна розвідка, комплексне вивчення матеріалів скритого нагляду і оперативної установки, а також аналіз повідомлень, публікацій і виступів в засобах масової інформації, статистичних даних, відомостей автоматизованих банків даних. КР розглядалася при цьому як один з видів аналітичної розвідки, що цілеспрямовано використовується для моніторингу комп'ютерних систем.

Однак більшість авторів [4-6], спираючись на визначення технічної розвідки як несанкціонованого здобування закритої інформації за допомогою технічних засобів та її аналізу [7], небезпідставно відносять КР до одного з видів технічної розвідки (ТР). ТР є однією з найінформативніших, має багату історію та тенденцію до зростання значущості завдяки постійному та бурхливому розвитку науки і техніки, зокрема радіоелектроніки [8].

Відомо [4-8], що однією з основних (базових) класифікуючих ознак технічних засобів розвідки (ТЗР) є фізичний принцип побудови їх апаратури (Рис. 1), який перекриває всі існуючі і потенційно-можливі технічні канали витоку інформації (ТКВІ) з об'єкту розвідки.

Рис. 1. Роль та місце КР в системі добування інформації з типового об’єкту розвідки

Вочевидь, що ці фізичні принципи обумовлені методом добування інформації з різних по фізичній природі джерел інформації, до яких відносять [4, с. 13]:

 • будь-які фізичні поля, що виникають або супутні функціонуванню об'єкту розвідки, у тому числі, електромагнітні, акустичні, гідроакустичні та ін.;
 • хімічні викиди функціонуючих об'єктів розвідки в довкілля (повітря, грунт, рослинність);
 • конструктивні особливості і зовнішній вигляд об'єктів розвідки і їх елементів та ін.

Основні ТКВІ також класифікують по фізичних полях, за допомогою яких може розповсюджуватися інформація, що захищається: радіоканали, акустичні, електричні, оптичні і матеріально-речовинні канали, які достатньо добре відомі, систематизовані і вивчені [8].

Оскільки ТЗР, за визначенням, є кінцевим елементом ТКВІ, то розглянуті класифікації ТЗР і ТКВІ за фізичними принципами, що лежать в їх основі, є жорсткокорелірованими [9]. Інакше кажучи, кожному виду ТР відповідає один або декілька ТКВІ, і навпаки (Рис. 1). Наприклад, радіоелектронна розвідка може добувати інформацію по радіоканалу і електричному каналу витоку інформації. Акустичний канал витоку інформації використовується акустичною і гідроакустичною розвідками і так далі.

Таким чином, можна припустити, що КР повинна мати власний (окремий) ТКВІ. Тому, наприклад, в роботі [6] автор трактує КР як метод добування інформації шляхом перехоплення і аналізу побічних електромагнітних випромінювань і наведень (ПЕМВН) засобів ЕОТ, тобто розглядає її як різновид радіоелектронної розвідки, яка, у свою чергу, є одним з видів ТР.

Якщо виходити з класичного визначення каналу витоку, як каналу передачі інформації у виді: джерело→фізичне середовище→одержувач [4, 5, 8], то технічний канал витоку комп'ютерної інформації формально може розглядатися як самостійний канал витоку, оскільки він має усі вказані елементи. Джерело інформації тут КСМ, середовище (тракт) розповсюдження – телекомунікаційні лінії зв'язку (нижній фізичний рівень у моделі відкритих систем OSI [10]), одержувач інформації – інші держави, окремі юридичні або фізичні особи, що здобувають ІзОД з об'єкту розвідки.

Проте, існує і інша думка [8, с. 227] про недоцільність виділення явищ, що приводять до витоку інформації з КСМ, в окрему групу, створюючи самостійний технічний канал витоку інформації, оскільки багато з них при більш детальному розгляді можуть бути приведені до одного з описаних ТКВІ, наприклад, електромагнітного або матеріально-речовинного.

На наш погляд, сутність КР полягає в добуванні [11]:

 • комп'ютерної інформації, яка оброблюється, зберігається та передається в КСМ;
 • даних і відомостей про характеристики (параметри) програмних, апаратних і програмно-апаратних комплексів, вживаних в КСМ;
 • даних і відомостей про вживані в КСМ методи, способи і механізми захисту інформації;
 • персональної інформації про користувачів КСМ.

Виходячи з сутності КР, витікає, що вона не прив'язується до фізичних полів і сигналів (не є видовою або сигнальною) на відміну від інших способів ведення технічної розвідки.

Предметом дослідження КР є не побічні (небажані) ефекти, неминуче супроводжуючі функціонування технічних засобів КСМ і лежачі в основі утворення ненавмисних ТКВІ, а різні види комп'ютерної інформації, що є результатом якраз штатного функціонування КСМ і реалізації її основного призначення – збору, аналізу, обробки, зберігання, передачі інформації і ін.

Основним методом ведення КР є несанкціонований доступ (НСД) до комп'ютерної інформації, циркулюючої в КСМ. Проте в термінах комп'ютерної безпеки [12] йдеться не про технічну (комп'ютерну) розвідку і про канали витоку інформації, а, відповідно, про загрози конфіденційності комп'ютерної інформації і про приховані (таємні) канали проникнення в КСМ, які можуть виявлятися як на фізичному рівні (фізичний доступ до елементів КСМ, розкрадання носіїв інформації і т. д.), так і на логічному рівні (відключення або обхід системи захисту, захоплення привілеїв, помилкова маршрутизація потоків даних і ін.).

Способи безконтактного НСД в комп'ютерні системи і мережі засновані (Рис. 1) на використовуванні недоліків мов програмування, наявності уразливостей (“люків”, “дір” і т. д.) в штатному програмному забезпеченні КСМ і вживанні спеціального програмного забезпечення, званого «атакуючим» [13, 14]. Його застосування, як правило, передбачає роботу на більш високих рівнях згаданої моделі OSI (канальному, транспортному, мережевому, сеансовому, представницькому і прикладному).

У роботі [4, с. 31] зазначено, що “…к компьютерной разведке нельзя относить средства активного воздействия на информационные системы противника: почтовые и логические бомбы, электронные черви, SYH-наводнения, атаки типа “Салями”, большинство вирусов”.

Проте, в КР, як і в технічній розвідці взагалі, можуть застосовуватися пасивні і активні методи добування інформації. Наприклад, радіолокаційна або лазерна види технічної розвідки засновані на активній локації об'єктів розвідки (або їх елементів) за допомогою випромінювання спеціальних зондуючих сигналів і прийому відбитих відкликів. Інші види ТЗР використовують власне випромінювання об'єктів розвідки в різних частотних діапазонах. Аналогічно, при добуванні інформації через ТКВІ можуть застосовуватися як активні (ВЧ-нав'язування, опромінювання лазерним променем поверхні стекол, використовування апаратних закладок, радіомікрофонів і ін.), так і пасивні методи перехоплення інформаційних сигналів (ПЕМВН, акустики приміщень і ін.).

Тому і в КР можливе як пасивне перехоплення інформації (прийом і аналіз мережевого трафіку, сканування портів ПК і ін.), так і активні методи добування комп'ютерної інформації, за допомогою, наприклад, упровадження в КСМ вірусів, троянців, логічних бомб, що спрацьовують при настанні певних умов або ініціюються сигналами ззовні, програм-клавіатурних шпигунів тощо [13, 14].

На наш погляд, не відносяться до КР:

 • вивідування відомостей через персонал КСМ, оскільки це самостійний канал витоку інформації через суб'єкти-носії інформації (розголошення);
 • аналіз і обробка, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, відкритих текстів ЗМІ, Інтернет;
 • використання апаратних закладок в засобах ЕОТ;
 • передача розвідданих за допомогою КСМ;
 • перехоплення та аналіз ПЕВМН засобів ЕОТ;
 • фізичне проникнення до елементів КСМ, нагляд за їх роботою, копіювання інформації або розкрадання її носіїв, оскільки це інші методи НСД.

Слід зазначити, що висловлений підхід до визначення сутності і методів комп'ютерної розвідки не суперечить існуючим нормативно-методичним документам щодо захисту інформації, а лише доповнює їх, зберігаючи базовий підхід до можливих шляхів (каналів) витоку інформації з об'єкту інформатизації за рахунок [15]: розголошення інформації персоналом; вживання технічних засобів розвідки (по технічних каналах витоку інформації); НСД до джерел інформації, що захищається.

Висновки.

 1. Комп'ютерна розвідка є відносно новим і самостійним видом технічної розвідки.
 2. З формальної точки зору можуть розглядатися канали витоку комп'ютерної інформації як самостійні технічні канали розповсюдження ІзОД з об'єкту інформатизації, проте вони потребують подальшого дослідження.
 3. Сутність комп'ютерної розвідки полягає в добуванні:
  • комп'ютерної інформації, яка оброблюється, накопичується та передається в КСМ;
  • даних і відомостей про характеристики (параметри) програмних, апаратних і програмно-апаратних комплексів, вживаних в КСМ;
  • даних і відомостей про вживані в КСМ методи, способи і механізми захисту інформації;
  • персональної інформації про користувачів КСМ.
 4. Основним методом ведення комп'ютерної розвідки є несанкціонований безконтактний доступ до комп'ютерної інформації, циркулюючої в КСМ.
 5. Комп'ютерна розвідка може вестися як за допомогою активних, так і пасивних методів.

Література

 1. Доронин А. И. Бизнес-разведка. – 2-ое изд. , перераб. и доп. / А. А. Доронин. – М.: Изд-во «Ось-89», 2003. – 384 с.
 2. Мисюк С. Компьютерная разведка: взгляд на сайт компании из недр Интернета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=17&pid=8872.
 3. Скрыль С. В. Аналитическая разведка в оценке угроз информационной безопасности / С. В. Скрыль, В. В. Киселев // Системы безопасности, 2003. – №6(48). – С. 96-97.
 4. Меньшаков Ю. К. Защита объектов и информации от технических средств разведки / Ю. К. Меньшаков. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. – 399 с.
 5. Халяпин Д. Б. Защита информации. Вас подслушивают? Защищайтесь! / Д. Б. Халяпин. – М. : НОУ ШО “Баярд”, 2004. – 432 с.
 6. Ржавский В. К. Информационная безопасность: практическая защита информационных технологий и телекоммуникационных систем: Учебное пособие / В. К. Ржавский. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – 122 с.
 7. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни і визначення. (ДСТУ 3396.2-97). – [Дійсний від 01.07.1997 р. ]. – (Національний стандарт України).
 8. Хорошко В. А. Методы и средства защиты информации / В. А. Хорошко, А. А. Чекатков. – Юниор, 2003. – 504 с.
 9. Емельянов С. Л. Техническая разведка и технические каналы утечки информации / С. Л. Емельянов // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип. 3 (84). Інформаційна та економічна безпека: Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – С. 20-23.
 10. Протоколы информационно-вычислительных сетей: [справочник] / Под общ. ред. И. А. Мизина, А. П. Кулешова. – М.: Радио и связь, 1990. – 504 с.
 11. Ємельянов С. Л. Сутність та методи комп’ютерної розвідки / С. Л. Ємельянов // Право і безпека. – Науковий журнал. – 2010. – №4 (36). – С. 262-266.
 12. Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу: Затв. наказом ДСТСЗІ від 28 квітня 1999 р. (НД ТЗІ 1.1-003-99). – [Чинний від 07.01.1999 р.] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=40396&cat_id=38835.
 13. Анин Б. Ю. Защита компьютерной информации / Б. Ю. Анин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2000. – 384 с.
 14. Красноступ Н. Шпионские программы и новейшие методы защиты от них / Н. Красноступ, Д. Кудин // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник. – НТУУ “КПІ”, ДСТС ЗІ СБУ. – 2004. – Вып. 9. – С. 67-75.
 15. Ємельянов С. Л. Шляхи і канали витоку інформації з типового об’єкту інформатизації / С. Л. Ємельянов, В. В. Носов // Право і безпека. – Науковий журнал. – 2009. – №1. – С. 273-279.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск